Esfil Tehno AS
Esfil Tehno AS

Analüütilised lintfiltrid NEL-3, NEL-4, LFS-2

Analüütilised lintfiltrid kujutavad endast tihedast ühtlasest kihist omavahel kokkuliimitud ülipeentest kiududest ribasid; lintide servad on sulatatud 5 mm laiusega kilesse.

Analüütilised lintfiltrid on ette nähtud aerosooliproovide, sealhulgas ka radioaktiivsete proovide võtmiseks koos tahkete osakestega küttesaadud dispersioonifaasi (sette) koguse, omaduste ja koostise mõõtmiseks pidevalt töötavates mõõteriistades. Võimalik on lintide kasutamine analüütiliste aerosoolfiltrite valmistamiseks, õhu, gaaside ja vedelike peenpuhastuseks.

Sõltuvalt otstarbest, analüüsi liigist või küttesaadud sette mõõtmismeetodist valmistatakse kolme tüüpi analüütilisi lintfiltreid: NEL-3, NEL-4, LFS-2.

Analüütiline lintfilter NEL-3 on ette nähtud kasutamiseks tolmu massikontsentratsiooni mõõtmise mõõteriistades, mis määravad kindlaks standardse kiirgusallika alfa- ja beetakiirguse neeldumise kinipüütud settes. Lint koosneb ligikaudu 7 ja 0.5 mkm läbimõõduga õlipeente kiudude segust.

Analüütiline lintfilter NEL-4 on ette nähtud kasutamiseks aerosoolide kontsentratsiooni mõõtmise seadmetes radiomeetriliste, optiliste, keemiliste, radioaktiivsete ja teiste meetodite abil. Samuti saab linti kasutada kõrgendatud massikontsentratsiooniga aerosooliproovide võtmiseks enne kuni 2.5 mg/cm2 tolmusette moodustumist atmosfürirõhust madalama ümbritseva õhurõhu korral; proovide võtmiseks kõrgete, üle 170 cm/s filtreerimiskiiruste korral. Lint koosneb ligikaudu 7 ja 1 mkm lübimõõduga ülipeente kiudude segust.

Analüütiline lintfilter LFS-2 on ette nähtud kasutamiseks mõõteriistades alfa-radioaktiivsete elementide ja isotoopide kontsentratsioonide eraldi mõõtmiseks spektromeetriameetoditega küttesaadud sette alfakiirguse kindlaksmääramisel. Linti saab kasutada sette üldise radioaktiivsuse mõõtmiseks. Lint koosneb kahest kihist. Ülemine, frontaalne kiht on filtreeriv ja koosneb 0.3-0.5 mkm läbimõõduga kiududest, alumine, vastupidava aluse rolli t?itev kiht koosneb omavahel kokkuliimitud 5-7 mkm läbimõõduga kiududest.

Analüütilisi lintfiltreid saab seadmetes kasutada -60°C kuni +60°C välise temperatuuri ja kuni 98% suhtelise õhuniiskuse juures, samuti orgaaniliste lahustite aurude kuni 100 g/m3 korral.

Lindid on hüdrofoobsed, vastupidavad tugevate hapete ja aluste, alkaanide, piirituste ja õlide suhtes, lahustuvad kloreeritud süsivesinikes, ketoonides, aromaatsetes süsivesinikes.

Spetsialistidele

Analüütilised lintfiltrid võimaldavad võtta tahkete osakestega aerosoolide proove õli-, happe- ja leeliseudude olemasolu korral. Kättesaadud vedeliku lubatud mass lintfiltrite NEL-3, NEL-4 и LFS-2 jaoks on 2 mg/cm2.

Analüütilisi lintfiltreid valmistatakse laiusega 50 ja 25 mm. Lindi filtreeriva osa laius ilma kinnitusservadeta on vastavalt 40 ja 15 mm. Lubatud hälbed ±1 mm.

Analüütilised lintfiltrid keritakse jäikadele 20-30 mm diameetriga torudele rullideks. Lindi pikkus rullis on 50 m.

Näitaja nimetus NEL-3 NEL-4 LFS-2
norm hälve piir norm hälve piir norm hälve piir
Õhuvoolu takistus kiiruse 1 cm/s juures, Pa 9.8 ±2.0 9.8 ±2.0 15.7 ±2.0
Ülehüppe koefitsient õliudul osakeste keskmise läbimõõduga 0.15-0.17 μm filtreerimiskiiruse 170 cm/s juures, %, mitte üle 15 20 10
Pinnaühiku mass, mg/cm2
- kogu lindikihi 1.5 ±0.2 4.0 ±0.5 3.5 ±0.5
- mis tahes filtreeriva kihi (koos katva kihiga) -- -- -- -- 0.3 ±0.1
Tugevdatud servadega lindi purunemiskoormus, N, mitte vähem
- laiusega 50 mm 7.31 14.7 14.7
- laiusega 25 mm 4.9 9.8 9.8

Välimus: tihe homogeenne valget värvi karvadeta kiht poolläbipaistvate kokkusulatamise teel tugevdatud servadega. Läbivad avad ja läbipisted ning üle 1 mm suurused kõrvalised tahked lisandid ei ole lubatud

Analüütiliste lintfiltrite vastavus tehniliste tingimuste nõuetele garanteeritakse 10 aasta jooksul alates nende valmistamise kuupäevast, kui kasutaja on järginud tehniliste tingimustega kehtestatud kasutamise, hoiustamise ja transportimise nõudeid